* กลับไปหน้าแรก *
← กลับไปหน้าแรก (www.iai-robot.co.th)
หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ ◎ ต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1. ชื่อ - ชื่อบริษัท อื่นๆ
ชื่อ (อักษรคันจิ)
นามสกุล
ชื่อ
Name
Last Name
First Name
 
วันเดือนปีเกิด ปี เดือน วัน
ชื่อบริษัท - หน่วยงานที่สังกัด / ชื่อสำนักงาน (นักศึกษา - ชื่อสถานศึกษา)
ชื่อบริษัท - หน่วยงานที่สังกัด / ชื่อสำนักงาน (EN) (นักศึกษา - ชื่อสถานศึกษา)
ชื่อหน่วยงาน (นักศึกษา : คณะ / สาขาวิชา / ปีการศึกษา และอื่นๆ)
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ประเภทงาน
2. ที่อยู่ - สถานที่ติดต่อ อื่นๆ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
จังหวัด
เขต
ชื่อหมู่บ้าน - เลขที่ / ชื่ออาคาร / หมายเลขห้อง อื่นๆ
หมายเลขโทรศัพท์ - - ← อักษรตัวบาง
หมายเลขโทรสาร - - ← อักษรตัวบาง
อีเมล์แอดเดรส ← ตัวอักษรแบบบาง - อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
← สำหรับยืนยัน - กรอกอีกครั้ง
3. รหัสผ่าน
เป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้บริการที่โฮมเพจนับจากนี้ต่อไป
โปรดกรอกรหัสผ่านตามที่ต้องการ โดยระบุอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเป็นตัวบางจำนวนระหว่าง 4 - 20 ตัวอักษร
โปรดเว้นช่องรหัสผ่านไว้
จำแนกขนาดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก
รหัสผ่าน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็กมีผลต่อการกรอก)
← อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข - ตัวบาง จำนวน 4 - 20 ตัวอักษร
← สำหรับยืนยัน - กรอกอีกครั้ง
โปรดจดรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัย เช่น สมุดบันทึก กรุณาอย่ากรอกทิ้งไว้
4. จุดประสงค์การลงทะเบียน
จุดประสงค์การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
← กลับไปหน้าแรก (www.iai-robot.co.th) Email : info@iai-robot.co.th

Copyright (C) IAI Corporation. All rights reserved.