นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทไอเอไอจำกัด (ต่อไปนี้เรียก "IAI") เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและจะยึดถือปฏิบัติดังนี้

 1. 1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและกฎข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาและธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 2. 2. ในการรวบรวมข้อมูลที่สามารถจำแนกตัวบุคคลที่มีอยู่นั้น (ต่อไปนี้เรียก "ข้อมูลส่วนบุคคล") จะทำการรวบรวมโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อเจ้าของข้อมูลว่าจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นล่วงหน้า (ต่อไปนี้เรียกว่า "เจ้าของข้อมูล")
 3. 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาได้อย่างผิดกฎหมาย หรือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จะไม่ถูกเก็บรวบรวม ถือครอง และไม่ถูกนำไปใช้
 4. 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมมา ต้องจำกัดเนื้อหาไว้เฉพาะที่จำเป็นและตรงตามวัตถุประสงค์
 5. 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองจะไม่นำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
  กรณีที่ตั้งใจนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นซึ่งแตกต่างจากเนื้อหาที่กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์การใช้งาน จะทำการชี้แจงเจตนาโดยการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า
 6. 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจะได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเท่าที่ "IAI" ทราบ รวมถึงควบคุมดูแลให้ปลอดภัย ไม่ให้เกิดการขโมยข้อมูลและเหตุอื่นๆ รวมถึงไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหลอันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลและอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น
 7. 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจะไม่ถูกเปิดเผยหรือส่งมอบให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นกรณีกระทำการตามกฎหมาย
 8. 8. กรณีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกบริษัท เพื่อมอบอำนาจให้ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่รวมถึงกรณีที่มีความจำเป็นและเจตจำนงอันชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การจัดส่งและยื่นเรื่องเพื่อการขนส่งและไปรษณีย์) ห้ามทำให้ข้อมูลรั่วไหล (รวมถึงการส่งซ้ำ) และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามสัญญา และจะกำกับดูแลด้านความปลอดภัย
 9. 9. การยื่นเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผย การแก้ไขและการยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ขอให้เจ้าของข้อมูลยืนยันเมื่อมีความจำเป็น หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถยืนยันได้ อาจไม่ได้รับการตอบสนองต่อการยื่นเรื่องนั้นได้
  อนึ่ง สามารถติดต่อและยื่นเรื่องได้ตามช่องทางต่อไปนี้
  กรณีแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกหรืออีเมล์
  • ผู้รับผิดชอบการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล info@iai-robot.co.th
  กรณีแจ้งทางไปรษณีย์
  • 〒424-0103
  • เลขที่ 577-1 โอบะเนะ แขวงชิมิซึ เขตชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ
  กรณีแจ้งทางโทรศัพท์
  • TEL: 054-364-5105/FAX: 054-364-5182
  • โปรดรับทราบว่า บริษัทอาจไม่สามารถรับเรื่องได้ในกรณีที่เข้ามาติดต่อโดยตรงที่บริษัทฯ
 10. 10. อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีปรับปรุงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางหน้าเว็บเพจของ "IAI"
 • Home
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว